Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie stanowi zbiór świadczeń i usług o charakterze: logopedycznym, pedagogicznym, psychologicznym, psychiatrycznym oraz rehabilitacyjnym. Pomoc ta oferowana jest dzieciom z niepełnosprawnością (stwierdzonymi deficytami) lub zagrożonymi niepełnosprawnością od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka). Oddziaływania skierowane są także na pomoc rodzinom, m.in.. poprzez zorganizowanie grup wsparcia, terapii rodzin oraz udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.