• Diagnoza dzieci i młodzieży, w tym dzieci od 3 msc. życia / specjalne testy;
 • Terapia dzieci, młodzieży z różnymi trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi;
 • Terapia uzależnień od alkoholu, współczesnych mediów w tym od internetu, telewizji, gier komputerowych, portali społecznościowych (facebook, twitter) itp.;
 • Terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno – buntowniczych (behawioralno – poznawcza);
 • Coaching młodzieżowy;
 • Mediacje i terapie rodzin;
 • Konsultacje i doradztwo, w tym doradztwo zawodowe;
 • Weekendowe warsztaty rozwoju osobistego, wzmacnianie kompetencji społoecznych i psychologicznych dzieci i młodzież, a także osób dorosłych;
 • Wspólne weekendowe warsztaty rodzinne (rodzice, dzieci osoby wspólnie zamieszkujące, osoby ważne dla członków rodziny, terapeuci)
 • Działalność psychoedukacyjna i profilaktyczna;
 • Integracja sensoryczna;
 • Terapia grupowa młodizeży z problemami emocjonalnymi i adaptacyjnymi;
 • Wydawanie opinii, o wczesnym wspomaganiu rozwoju , dostosowaniu wymagań edukacyjnych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, opinii o opóźnieniu lub przyśpieszeniu obowiązku szkolego, spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą;
 • Interwencje w środowisku;
 • Działania infromacyjne i edukacyjne;
 • Bezpłatna opinia i terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Warsztaty dla rodziców;
 • Warsztaty twórczego myślenia, plastyczne, psychodrama, muzykoterapia, dogoterapia, techniki szybkiego czytania, mnemotechniki itp.;
 • Szkolenia dla specjalistów;
 • Coaching dla młodych absolwentów studiów psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, studiów medycznych.